Tillgänglighet

Länsstyrelsen har analyserat hur tillgänglig denna webbplats är och beskrivit hur anpassad för tillgänglighet den just nu är på följande sida

Vi jobbar kontinuerligt på att förbättra tillgängligheten och i utvecklingen av det nya Åtgärder i vatten har det som en central del i kravställningen

Ny version av Åtgärder i vatten nu lanserad!

Nu har Åtgärder i vatten uppdaterats. Den stora skillnaden från den tidigare versionen är att kartor nu är integrerade i sidinnehållet. Vid sökning av projekt, åtgärder och fiskvägar kan kartsök göras som tidigare men nu genom att först expandera (+) rubriken Sök åtgärder via kartan. Själva sökrutan ritas med vänster musknapp intryckt. Observera att rutan Markera i kartan måste vara aktiverad. Om ny sökning vill göras i samma session klicka först på Rensa val! 

Om du har frågor, synpunkter eller upptäcker fel i den nya versionen hör av dig till oss via kontaktformuläret.

 

Ny karta lanserad

Äntligen har vi lanserat en ny webbkarta, vilken ligger på samma teknik som de kommande integrerade kartorna i systemet. Vi använder oss av javascript vilket är modernare och anpassat till olika plattformat såsom mobiltelefoner och plattor än vår gamla lösning i Silverlight.

Kartan (karta i helskärm) visar alla åtgärder & fiskvägar från ÅiV, vandringshinder från biotopkarteringsdatabasen, dammar från SMHI och skyddade områden och värdefulla vatten från Naturvårdsverket.

I popup-fönstret för Lst Fiskvägar – Status kan man rapportera in funktionsbedömningar och foton

 

Uppdatering av Åtgärder i Vatten

Under torsdagen släppte vi en uppdatering (v. 2.6.2) av Åtgärder i vatten där ett par buggar justerades.

  • Importfunktionen av excellistor med åtgärder fungerar nu igen
  • Platser, och därmed åtgärder och fiskvägar, kan åter kopplas till natura2000-områden

Förhoppningsvis kommer de som väntat på att få importera åtgärder nu kunna göra det.

Öringsvandring – Tabergsån. Vandringshinder med kammartrappa.

Nu på hösten vandrar öringen från Vättern upp i olika tillflöden för att leka. Följande film är tagen vid Hovslätts hembygdsgård utanför Jönköping som är det första vandringshindret i Tabergsån. 1993 byggde man en kammartrappa för att underlätta fiskpassager.

Väldigt få fiskar klarar av hoppet upp för vattenfallet. På platsen finns en fisktrappa som fungerar ganska bra, åtminstone för öring som är en stark simmare. Andra arter som också vandrar upp från Vättern, ex. harr, kommer tyvärr inte förbi här.

Fotograf: Anders Eidborn

Ny webbkarta som visar fiskvägars funktion

Idag lanserar vi en ny webbkarta som visar våra fiskvägar och deras status (skick och funktion). Varje fiskväg kan bedömas kontinuerligt baserat på undersökningar eller observationer och för olika arter. Den senaste bedömningen för varje fiskväg visas upp i kartan där man ser på ikonernas färg vilken bedömning fiskvägen har fått.

Klickar man på ikonerna så ser man ytterligare lite information på skick, funktion för bedömd art, samt bedömningsdatum och fiskvägstyp. Man ser även en länk till objektet i databasen och en länk om man vill rapportera in en bedömning av funktion eller komplettera med bild.

Högerklickar man i kartan kan man även rapportera in saknade fiskvägar. Alla inrapporteringar av saknade fiskvägar och funktionsbedömningar hamnar i en sluss för granskning innan de dyker upp i kartan.

Välkomna att rapportera in de fakta ni har, eller bilder ni vill delge kring fiskvägarna i kartan.

 

Två länder – én elv – är igång

Nu startar projektet “Två länder – én elv” där man arbetar för att restaurera förutsättningar för lax och öring i Klarälven och Trysilelva.

På sikt är målet att Klarälven-Trysilelva-Femundselva ska bli ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara älvsystem. Projektet har sin grund i de resultat och åtgärdsförslag som lyftes fram i det tidigare projektet Vänerlaxens fria gång. Ett urval av föreslagna åtgärder ska genomföras för att dels uppnå mål för populationerna av vildfödd Klarälvslax och -öring, dels förbättra tillståndet för de unika miljöer och andra arter som finns i och längs Klarälven och Trysilelva

Vi hoppas på många spännande och effektiva åtgärder i vårt längsta älvsystem.

Läs mer här:

Nu är projektet äntligen igång

Den geografiska fördelningen av fiskvägar per län

Var byggs det flest fiskvägar? Ja just nu så ökar antalet fiskvägar stadigt och kontinuerligt försöker vi mata in nya men även befintliga fiskvägar i systemet. Vi går genom gamla inventeringar av vandringshinder, dammar och fiskvägar, men får även numer allmänhetens hjälp som rapporterar in saknade fiskvägar via vår kartfunktion.

Om vi tar en överblicksbild över vad som är inlagt i systemet till dags dato ser vi fördelningen av fiskvägar, vilket inte innefattar utrivningar, per län på följande karta:

Och vad staplarna egentligen visar för antal ser vi i följande graf:

Tre län höjer sig över mängden med över hundra fiskvägar var. Fyra län har under tio fiskvägar inrapporterade.

Fördelningen av fiskvägstyper ser vi i följande tabell där den vanligaste typen är kammartrappor. Beskrivningar av olika fiskvägstyper hittar ni här.

Fiskvägstyp Antal
kammartrappa 234
övrig passage 158
omlöp 148
enkel passage 99
ålyngelledare 88
denilränna 45
ålyngelsamlare 29
åtgärd vid trumma 14
okänd 11
slitsränna 10
överlöp 8
sprängd fiskväg 6
omläggning/byte vägtrumma 6
fiskfälla och transport 5
inlöp 4
fiskhiss 1
fisksluss 1

I nästa nyhetsinlägg kommer vi bryta ned statistiken på kommunnivå och se vilka “hotspots” vi finner där.

I vilka län hittar vi flest restaureringsåtgärder, fiskvägar och utrivningar?

Restaureringsåtgärder finns det många olika typer av såsom dammutrivningar, fiskvägar, biotoprestaureringar, flottledsåterställningar, utredningar, fiskutsättningar, och hydrologiska restaureringar. I Åtgärder i Vatten försöker vi samla de flesta även om många äldre åtgärder som finansierats av icke statliga medel till mångt och mycket saknas. Länsstyrelserna har historiskt sett varit ansvariga att registrera dessa åtgärder i sina rullor och även om det oftast har följt var åtgärderna har utförts så kan placeringen ha varit i angränsande län. När vi gör en analys över antalet genomförda åtgärder baserat på placering så får vi följande bild över landet.

Om vi studerar fördelningen lite mer noggrant ser vi att även om Stockholms län har många genomförda åtgärder så är antalet fiskvägsåtgärder eller utrivningar klart mindre än andra län såsom Gävleborg, Jönköping, Värmland och Västerbotten. Givetvis är många län olika stora och har olika många och långa vattendrag och sjöar som har påverkats av människan genom historien. Ju mer man analysera kartor, fördelningar och utbredelser, desto fler frågor brukar dyka upp. Vilka får du?

Vi kommer löpande att lägga ut nyheter och informationen i databasen på ett aggregerat och tydliggjort sätt och ni får gärna höra av er och ställa frågor så kan vi anpassa presentationerna efter vad som är mest intressant.

Hjälp oss bedöma fiskvägar

Fiskvägar som byggs fungerar olika bra för olika arter och vattenflöden. Dessutom behöver fiskvägar underhållas och ibland restaureras då de blir gamla och kanske behöver anpassas efter nya förhållanden. Många fiskvägar kan dessutom ha tagits ur bruk eller raserats av olika orsaker. Därför behövs det en kontinuerlig funktionsbedömning av fiskvägar för att vi ska få en överblick över funktion och status av våra fiskvägar.

Att bedöma funktion och status på en fiskväg kan nu alla hjälpa till att göra via vårt formulär för detta. Där är man även välkommen att bifoga bilder för att bättre beskriva funktionen, eller bristen därav.

Formulär för funktionsbedömning

Det kanske är allra smidigast att komma dit via kartan över fiskvägar.

Klickar man på en fiskvägs-ikon får man upp en ruta med länk till funktionsbedömning, eller även komplettering av informationen kring fiskvägen.
Då får man även med rätt ID för vald fiskväg.

När ni skickar in er bedömning hamnar den hos oss för granskning och har vi eventuella frågor kring bedömningen så är det bra om ni lämnar kontaktuppgifter. Ni är högst välkomna att rapportera in funktions- och statusbedömningar samt kompletteringar av information kring befintliga och saknade fiskvägar.

Nyhetsflöde, hur prenumererar jag på det?

Åtgärder i Vatten har sitt nyhetsflöde i RSS-format på samma sätt som många webbtidningar, bloggar, nedladdningstjänster och sociala medier har. Detta kan man prenumerera på och därmed slippa besöka webbplatsen med jämna mellanrum för att bevaka om nya nyheter publicerats. Istället kan man samla många nyhetsflöden på ett och samma ställe vilket gör det möjligt och överskådligt att följa en stor mängd nyheter.

Instruktioner för hur man prenumererar med hjälp av fyra olika klienter finns beskrivet på följande sida.

Där visar vi har man kan prenumerera på nyhetsflöden i epostklienten MS Outlook, webbläsarna Internet Explorer och Google Chrome samt molntjänsten och appen Feedly.

Manualfilmer nu tillgängliga

Nu finns det manualfilmer för olika moment i systemet Åtgärder i Vatten. Till dags dator är det sju filmer som är uppladdade och de varierar från ett par minuter i längd till ca sex minuter och de täcker områden som att logga in, söka åtgärder och fiskvägar, samt skapa åtgärder och projekt.

Filmerna hittar man under menyn i toppen eller via denna länk.

Vill man prenumerera på ett RSS-flöde för manualfilmerna så man får en avisering när nya filmer läggs upp så kan man kopiera denna länk och prenumerera med hjälp av tex ert epostprogram.

Saknar du en fiskväg eller utrivning i ÅiV? Rapportera in den här!

Nu finns möjligheten för vem som helst att rapportera in en fiskväg eller utrivning som inte finns med i databasen. Man kan enkelt kika i kartan och titta om fiskvägen finns med. Gör den inte det är man välkommen att rapportera in den. Man högerklickar i kartan (eller långklickar på pekskärm) och får upp en popup med en länk om man vill rapportera in saknad fiskväg. I formuläret som kommer upp kan man ange information om fiskvägstyp, position, fallhöjder med mera. Något som även är mycket välkommet är dokumentation med hjälp av bilder och fotografier.

Vill man komma direkt till inmatningsformuläret klickar man HÄR

Saknar man bilder till en fiskväg, eller hittar felaktig information om fiskvägen, är man även mycket välkommen att rätta/komplettera fiskvägen med detta. Det gör man lättast via epost. Enklast är att göra det via kartan. Man klickar på en fiskväg i kartan och ser om det finns bild på denna och om informationen stämmer. Vill man justera/komplettera klickar man på länken Fel/komplettering och ett epostmeddelande öppnat med rätt Fiskvägs-ID i vilket man kan bifoga bilder som bilaga.

Ny webbsida lanserad

Idag lanserar vi vår nya webbsida som har ett mer modernt gränssnitt och är läsbar även på skärmar av mindre storlek.

Webbsidan kommer att fungera mer som en portal för systemet Åtgärder i Vatten, dess protokoll och manualer, beskrivningar av gränssnitt och APIer, samt även fungera som nyhetsflöde och beskrivningar av termer och åtgärdstyper. Vi hoppas att den leder till ökad tillgänglighet och läsbarhet för alla läsare.

Ny version av Åtgärder i Vatten lanserad

I veckan lanserades en ny version av Åtgärder i Vatten, där den stora nyheter är möjligheten att massimportera data. Man kan nu med hjälp av data i kalkylark importera fiskvägsåtgärder och funktionsbedömningar. Andra nyheter är att bilder på åtgärder och fiskvägar även följer med ut i karttjänsterna, ny fiskvägstyp att välja – “överlöp”, en del buggrättningar samt prestandaförbättringar.

Fiskmarknad 2016

Åtgärder i Vatten var representerade vid året konferens Fiskmarknad 2016. Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering. Konferensen besöktes av intresseorganisationer, återförsäljare av produkter och tjänster, kraftbolag, myndigheter och konsulter. Det arrangerades även en exkursion där anläggningar besökas för uppströms- och nedströmsvandring i Piteälven, Lillpiteälven, Åbyälven och Byskeälven.

Extern inloggning och nytt behörighetssystem

Nu har Åtgärder i Vatten uppdaterats vilket bland annat medger att man kan logga in och rapportera/redigera utanför Länsstyrelserna. För att få åtkomst så kontaktar man oss och meddelar vilken länsstyrelse som man samarbetar med. Vi har även uppdaterat behörighetssystemet vilket gör det möjligt att dels slippa logga in varje gång utan det görs via så kallad Single-Sign-On, samt att man kan få behörighet att ändra i andra läns uppgifter vilket gör det smidigare vid samarbeten över länsgränserna.