Den geografiska fördelningen av fiskvägar per län

Var byggs det flest fiskvägar? Ja just nu så ökar antalet fiskvägar stadigt och kontinuerligt försöker vi mata in nya men även befintliga fiskvägar i systemet. Vi går genom gamla inventeringar av vandringshinder, dammar och fiskvägar, men får även numer allmänhetens hjälp som rapporterar in saknade fiskvägar via vår kartfunktion.

Om vi tar en överblicksbild över vad som är inlagt i systemet till dags dato ser vi fördelningen av fiskvägar, vilket inte innefattar utrivningar, per län på följande karta:

Och vad staplarna egentligen visar för antal ser vi i följande graf:

Tre län höjer sig över mängden med över hundra fiskvägar var. Fyra län har under tio fiskvägar inrapporterade.

Fördelningen av fiskvägstyper ser vi i följande tabell där den vanligaste typen är kammartrappor. Beskrivningar av olika fiskvägstyper hittar ni här.

Fiskvägstyp Antal
kammartrappa 234
övrig passage 158
omlöp 148
enkel passage 99
ålyngelledare 88
denilränna 45
ålyngelsamlare 29
åtgärd vid trumma 14
okänd 11
slitsränna 10
överlöp 8
sprängd fiskväg 6
omläggning/byte vägtrumma 6
fiskfälla och transport 5
inlöp 4
fiskhiss 1
fisksluss 1

I nästa nyhetsinlägg kommer vi bryta ned statistiken på kommunnivå och se vilka “hotspots” vi finner där.