I vilka län hittar vi flest restaureringsåtgärder, fiskvägar och utrivningar?

Restaureringsåtgärder finns det många olika typer av såsom dammutrivningar, fiskvägar, biotoprestaureringar, flottledsåterställningar, utredningar, fiskutsättningar, och hydrologiska restaureringar. I Åtgärder i Vatten försöker vi samla de flesta även om många äldre åtgärder som finansierats av icke statliga medel till mångt och mycket saknas. Länsstyrelserna har historiskt sett varit ansvariga att registrera dessa åtgärder i sina rullor och även om det oftast har följt var åtgärderna har utförts så kan placeringen ha varit i angränsande län. När vi gör en analys över antalet genomförda åtgärder baserat på placering så får vi följande bild över landet.

Om vi studerar fördelningen lite mer noggrant ser vi att även om Stockholms län har många genomförda åtgärder så är antalet fiskvägsåtgärder eller utrivningar klart mindre än andra län såsom Gävleborg, Jönköping, Värmland och Västerbotten. Givetvis är många län olika stora och har olika många och långa vattendrag och sjöar som har påverkats av människan genom historien. Ju mer man analysera kartor, fördelningar och utbredelser, desto fler frågor brukar dyka upp. Vilka får du?

Vi kommer löpande att lägga ut nyheter och informationen i databasen på ett aggregerat och tydliggjort sätt och ni får gärna höra av er och ställa frågor så kan vi anpassa presentationerna efter vad som är mest intressant.