Åtgärder i Vatten

Sveriges nationella databas över utförda akvatiska restaureringsåtgärder såsom biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivningar av vandringshinder.


I Sveriges vatten genomförs årligen ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder. Dessa samlas i systemet “Åtgärder i Vatten” för att ge en samlad nationell bild av åtgärdsarbetet vars syfte är att skapa en bättre vattenmiljö. Åtgärder i Vatten ska omfatta alla åtgärder som gjorts för att återställa eller på annat sätt kompensera för mänsklig fysisk påverkan på vattendrag, sjöar och kustvatten.

Systemet ska vara Sveriges huvudsakliga register över fiskvägar. Informationen finns numera tillgänglig för alla för utvärdering, uppföljning och forskning med koppling till fiskevård och restaureringsprojekt. Alla åtgärder och fiskvägar i systemet finns även lätt tillgängliga i vår mobilanpassade karta.

Fiskvägar status och funktion